Aktualności

Regulamin Gimnazjady 2016

6 kwietnia 2016

REGULAMIN XVI EDYCJI KONKURSU GIMNAZJADA
„ZIEMIA BIECKA W HISTORII I LEGENDZIE”

Organizatorzy:
Muzeum Ziemi Bieckiej
Zespół Szkół Nr 1 w Bieczu

Patronat honorowy
Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz

Temat Gimnazjady 2016
„W 1050 rocznicę Chrztu Polski. Ziemia Biecka od zarania dziejów do rozbicia dzielnicowego”

W roku bieżącym przypada 1050 rocznica Chrztu Polski. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, uznawane za początek naszej państwowości. Biecz jako gród związany z systemem wczesnopaństwowym powstał u schyłku X wieku. Był ważnym ośrodkiem obronnym i administracyjnym w początkach państwa polskiego.

Cele konkursu:

  • Upamiętnienie 1050. Rocznicy Chrztu Polski.
  • Rozwijanie wiedzy i zainteresowań historią Polski w okresie od powstania oraz poznawanie historii lokalnej Ziemi Bieckiej w średniowieczu.
  • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji w oparciu o źródła.

Warunki uczestnictwa:

  • Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Biecz .
  • Każda szkoła może zgłosić do 5 uczniów w każdej kategorii.
  • Zgłoszeń dokonuje nauczyciel: na adres Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu na załączonym formularzu.

Zakres tematyczny:
Konkurs dotyczy wydarzeń związanych z początkami państwa polskiego w okresie X-XII w., dokonaniami politycznymi, społecznymi i kulturowymi z uwzględnieniem roli i znaczenia Ziemi Bieckiej w tym okresie.

Przebieg konkursu:
Konkurs przebiega w dwóch kategoriach:
Kategoria I
Wykonanie „Almanachu Ziemi Bieckiej”; pracy o charakterze historyczno – kronikarskim zawierającej najważniejsze wydarzenia historyczne z dziejów Polski w powiązaniu z Ziemią Biecką. Zakres chronologiczny X-XII w. Almanach ilustrowany zabytkami z epoki zachowanymi w Polsce oraz w Bieczu. Ilustracje wykonane w dowolnej technice; rysunek, grafika, pastel, akwarela itp. Format: A4

Kryteria oceny:
– zgodność z tematem konkursu,
– poprawność merytoryczna,
– bogactwo i różnorodność zamieszczonych treści i materiałów, ocena źródeł,
– oryginalność i estetyka wykonania pracy,
– zgodność historyczna zamieszczonych zabytków ze wskazanym okresem.

Kategoria II
Test historyczny sprawdzający wiedzę w wskazanym zakresie.

Finał – uroczyste podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród i dyplomów. Komisja konkursowa przyzna 3 pierwsze miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii. Przewidziana jest prezentacja nagrodzonych prac „Almanachu Ziemi Bieckiej” przez autorów.

Terminarz:
Zgłoszeń do konkursu na formularzu stanowiącym zał. do regulaminu dokonuje nauczyciel prowadzący w terminie do: 15.04.2016 r.
Prace historyczne- „Almanach Ziemi Bieckiej” należy złożyć do Organizatora Muzeum Ziemi Bieckiej w terminie do : 29.04.2016 r.
Test historyczny: 18.05.2016 r.
Finał gimnazjady, podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród i dyplomów: 18.05.2016 r.

Regulamin Gimnazjady 2016 można też odnaleźć na stronie muzeum w zakładce Aktualności – wydarzenia.
Dodatkowych informacji udziela pracownik Urszula Misiołek, te. 134471328, e-mail: urszulamisio lek@gmail.com

Literatura:
Paweł Jasienica, Polska Piastów, fragmenty do rozbicia dzielnicowego;
Teksty źródłowe do nauczania historii średniowiecznej Polski (na każdym etapie edukacyjnym);
Inne: Podręczniki szkolne, Atlas historyczny.
Tadeusz Ślawski, Biecz. Zarys historyczno-krajoznawczy.
Jako literatura uzupełniająca:
Antoni Kunysz, Z zagadnień archeologii dorzecza Ropy [w] Nad rzeką Ropą. Szkice historyczne
Antoni Kunysz, Przyczynki archeologiczne do dziejów Biecza [w] Biecz. Studia historyczne