Aktualności

Gimnazjada 2017

5 maja 2017

 

 

 

 

REGULAMIN XVII  EDYCJI KONKURSU  GIMNAZJADA

„ZIEMIA BIECKA W HISTORII I LEGENDZIE”

 

Organizatorzy:

Muzeum Ziemi Bieckiej, Zespół  Szkół Nr 1 w Bieczu

 

Patronat honorowy

Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz

 

Temat Gimnazjady 2017

„PATRONI NASZYCH SZKÓŁ”

 

Ulice, miejsca użyteczności publicznej, także szkoły maja swoich patronów. Są to postacie historyczne, wielcy literaci, naukowcy, ludzie, którzy wpłynęli na naszą kulturę czy życie społeczne. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom patronów przestrzeni, w której żyjemy.

 

 Cele  konkursu:

– Poznanie patronów szkół z terenu gminy;

– Samodzielne poszukiwanie wiedzy przez uczniów;

– Wspieranie edukacji historycznej;

– Wspieranie edukacji regionalnej;

– Rozwijanie umiejętności pracy w grupie.

– Zachęta do czytania książek.

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów Gminy Biecz.
 2. Każda szkoła może zgłosić do 5 uczniów; prace powinny być wykonane w zespołach uczniowskich liczących do 5 osób. Z każdej szkoły można zgłosić 1 zespół.
 3. Zgłoszeń dokonuje nauczyciel: na adres Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu na załączonym formularzu.
 4. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. Każdy zespół uczniowski jest zobligowany do uczestnictwa w obydwu etapach.

Etap I: Uczestnicy mają za zadanie przedstawienie patrona swojej szkoły szerszej publiczności. Może to być wykonane w formie reportażu zdjęciowego związanego tematycznie z patronem szkoły, wraz z opisem. Reportaż powinien stanowić spójną całość, być zapisany w jednym pliku (np. prezentacji programu PowerPoint). Powinien składać się z nie więcej niż 40 zdjęć. Prezentacja patrona może również odbyć się w formie inscenizacji, obrazującej np. jakiś szczególnie ważny moment z życia lub działalności patrona. Reportaże multimedialne oraz inscenizacje zostaną zaprezentowane przez uczniów publicznie w dniu finału konkursu.

 Etap II: Quiz wiedzy na temat patronów gimnazjów biorących udział w konkursie. Każdy zespół uczniowski wylosuje zestaw 6 pytań i będzie musiał udzielić prawidłowych odpowiedzi.

 1. Każdy zespół powinien wykonać pracę wspólnymi siłami, bez uciekania się do pomocy osób nie biorących udziału w konkursie.
 2. Nagrody zostaną przyznane w obydwu etapach.
 3. Lista laureatów (imiona i nazwiska, nazwa szkoły) zostaną opublikowane na stronie internetowej muzeum oraz na muzealnym fanpage`u.

 

Kryteria oceny:

 1. Oba etapy konkursu będą oceniane przez komisję konkursową wyłonioną przez Organizatorów;
 2. Ocena wystąpień będzie przebiegać według kryteriów: zgodność z regulaminem, oryginalność, pomysłowość, estetyka i jakość wykonania pracy, poprawność merytoryczna materiału, bogactwo i różnorodność użytych treści i materiałów;
 3. Ocena quizu będzie mieć charakter punktowy; najwyższa liczba punktów wyłoni zwycięzcę w tym etapie.

 

 

Terminarz:

 1. Zgłoszeń do konkursu na formularzu stanowiącym zał. do regulaminu dokonuje nauczyciel prowadzący w terminie do: 31.03.2017 r.
 2. Złożenie prac konkursowych do Organizatora Muzeum Ziemi Bieckiej do: 10.05.2017 r.
 3. Finał Gimnazjady, podsumowanie Konkursu i wręczenie nagród i dyplomów: 26.05.2017 r. o godz. 9.00

 

 

 • Regulamin Gimnazjady 2017 można też odnaleźć na stronie muzeum w zakładce Aktualności – wydarzenia.
 • Dodatkowych informacji udziela pracownik Urszula Misiołek, tel. 134471328, e-mail: urszulamisiolek@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

załącznik do Regulaminu – Formularz Zgłoszeniowy

 

UDZIAŁ W  XVII EDYCJI KONKURSU GIMNAZJADA „ZIEMIA BIECKA W HISTORII I LEGENDZIE”

 

TytułPATRONI NASZYCH SZKÓŁ”

 

 

Imię i nazwisko uczniów ………………………………………………………………

 

Klasa……………………………………………………………………………………

 

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………….

 

Tel., adres e-mail szkoły ……………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia/uczniów do konkursu………………………………………………………………………………

 

Tel, adres e-mail do nauczyciela……………………………………………………….

 

Deklaracja udziału w konkursie……………………………………………………….

 

 

 

Dotyczy pracy „Przedstawienie patrona mojej szkoły”

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie autorskich praw pracy konkursowej mojego dziecka………………………………….. na rzecz Organizatora , zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zgody na publikację w materiałach wydanych przez Organizatora Konkursu.

 

 

Podpis rodziców/ opiekunów uczniów …………………………………………………..

 

 

 

Pieczęć szkoły, podpis Dyrektora lub nauczyciela……………………………………….