Wystawy

“Dzieje miasta i regionu”Dzieje miasta i regionu rozpoczyna ekspozycja archeologiczna, obrazująca etapy zasiedlenia Ziemi Bieckiej od neolitu po średniowiecze. Licznie prezentowane są kafle garncarskie, najstarsze, tzw. garnkowe pochodzą z XIV w. Ponadto kafle z wieku XV, zdobione figuralnie i z motywami herbów oraz renesansowe, o barwnej kolorystyce i bogatej ornamentyce. W ekspozycji numizmatycznej znajdują się monety starożytne: rzymskie i bizantyjskie, ponadto monety polskie, szwedzkie, pruskie, angielskie, belgijskie, węgierskie, czeskie i austriackie. Szczególnie istotnym elementem ekspozycji są szklane monety pańszczyźniane z XVII/XVIII w. emitowane w XVII wieku przez Korycińskich herbu Topór, dzierżawców królewskiej wsi Jodłowa, położonej niedaleko Biecza. Na wystawie znajdują się również zabytki związane z organizacją miejską: herby miasta, pieczęcie miejskie i konsularne, dokumenty cechowe, kupieckie, świadectwo moralności z XVIII w., imponujących rozmiarów dokument królewski – przywilej Stefana Batorego dla cechu tkaczy z 1558 r. z autografem króla i pieczęcią. Z bieckim sądownictwem związana jest kopia miecza katowskiego, fotokopie dokumentów oraz przedstawienia ikonograficzne.