Wystawy

Grafika.Rajmund LewandowskiMuzeum Ziemi Bieckiej zaprasza na wystawę grafiki  Rajmunda Lewandowskiego.

 Wystawa czynna maj – lipiec  Muzeum Kromerówka.

Rajmund Lewandowski  (1927-1986). Był wybitnym twórcą drzeworytów i linorytów, w tym małych form graficznych – ekslibrisów. Z wykształcenia był lekarzem, absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalistą w dziedzinach kardiologii i okulistyki; pracę w państwowej służbie zdrowia łączył z praktyką prywatną.

Urodził się, mieszkał i pracował, zmarł i został pochowany w Lipnie k. Włocławka. Jego dorobek artystyczny, obejmuje wiele dziedzin. Podziw budzą jego dokonania artystyczne, zwłaszcza że nie ukończył uczelni plastycznej. Nie był jednak artystą amatorem: należał do  Bydgoskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków, co dawało mu status profesjonalisty. Najpierw rysował, malował akwarele. Później zajął się grafiką. Grafikę artystyczną uprawiał od 1964 r., tworząc prace przede wszystkim w drzeworycie i linorycie, a ponadto także w akwatincie, cynkografii, plexigrafii i monotypii. Ogółem jest autorem ponad 500 grafik, których głównym tematem jest krajobraz i architektu­ra Kujaw i Ziemi Dobrzyń­skiej, miejscowe legendy, typy ludzkie, kramarze z targu, muzykanci i in. Prostymi cięciami osiągał efekt dynamicznych i eks­presyjnych kontrastów bie­li i czerni, a w innych przy­padkach aurę ludowej sty­lizacji oraz naiwnego i sen­tymentalnego obrazowania rzeczywistości. Tymi pro­stymi środkami wyrazu tworzył nastrój lirycznej zadumy, zachęcając jedno­cześnie do refleksji nad przemijaniem świata. Po­wstało wiele cykli i tek linorytniczych i drzeworyt­niczych, m.in. teka Ziemia Dobrzyńska, Stare Lipno, Lipno, Legendy Kaszubskie, Legendy Lipnowskie, Teka ciechocińska, Teka biecka, Portrety, i inne.

Prezentowane na wystawie prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Ziemi Bieckiej, z cyklu Teka biecka.

Na wystawie prezentowanych jest 14 grafik, wykonanych w technice linorytu;

„Biecz. Widok na kamieniczkę mieszczańską i wieżę ratuszową” , „Biecz. Widok na kościół farny i dzwonnicę.”, „Biecz. Baszta plebańska (kowalska)”, „Biecz. Wieża ratuszowa”, ” Baszta obronna w Bieczu”.

„ Gorlice. Ulica główna, widok na ratusz.”, „Wysowa. Cerkiewka.”, „Łosie. Kapliczka.” „Hańczowa. Cerkiew.”,  „Wysowa. Podkarpacki pejzaż.”, „Gorlice. Ulica.”, „Domy w Gorlicach.”, „Gorlice. Rynek.”, „Gładyszów. Cerkiew”.