Wystawy

“Kultura umysłowa regionu bieckiego”Ekspozycja podzielona jest na trzy działy: dział starodruków, działy biograficzne: Marcina Kromera i Wacława Potockiego: kromeriana i potociana. W dziale starodruków eksponowane są między innymi księgi z dawnych bibliotek mieszczańskich, w tej liczbie inkunabuły, czyli druki do końca 1500 r.

Dział kromerianów zawiera zbiór dzieł Marcina Kromera: cztery wydania Historii Polski – De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX (O pochodzeniu i czynach Polaków ksiąg trzydzieści), w tej liczbie pierwsze wydanie bazylejskie z 1555 r., kilka wydań Geografii – Polonia, sive de situ, populis, moribus, magistratibus et re publica regni Polonici libri duo (Polska, o położeniu, obyczajach, urzędach Rzeczpospolitej Królestwa Polskiego), w tym bardzo rzadki oddzielny egzemplarz Geografii Polski wydany w Kolonii w 1578 r. W ekspozycji znajduje się również portret Marcina Kromera.

Ekspozycja związana z Wacławem Potockim, najwybitniejszym poetą polskiego baroku, związanym z Bieczem poprzez sprawowane w mieście urzędy podstarościego i sędziego grodzkiego, zawiera najstarsze wydania dzieł poety. Prezentowany jest Poczet herbów szlachty Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, jedyne dzieło poety, które ukazało się drukiem za jego życia. Ponadto pierwsze wydanie Argenidy z 1697 r., Żartów i fraszek z 1742 r., Wojny Chocimskiej, Moraliów, Dialogu o zmartwychwstaniu Pańskim. Ekspozycję uzupełniają portrety mieszczan bieckich z rodziny Bochniewiczów, w tym ks. Jana Bochniewicza, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i twórcę fundacji dla mieszczan bieckich oraz portrety rodziny hrabiów Siemieńskich, właścicieli Biecza od 1776 r.