Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Bieckiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Muzeum Ziemi Bieckiej.

Data publikacji strony internetowej: 2016.03.01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.11.27

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

-część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

-brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

-mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

-filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

– strona nie posiada podstawowych informacji o Muzeum w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.10.16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Ułatwienia na stronie internetowej Muzeum Ziemi Bieckiej:

 

-podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

-możliwość powiększenia wielkości liter na stronie (trzy poziomy: normalna czcionka, duża czcionka, bardzo duża czcionka)

-możliwość wydrukowania treści artykułów

-wyszukiwarka indeksująca treści na stronie

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Szary, szary76@poczta.fm. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 44 71 093. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Muzeum Dom z Basztą wejście od strony ul.Węgierskiej. Wejście na ekspozycje wymaga pokonania schodów.  Zwiedzanie i przechodzenie do kolejnych części ekspozycji również wymaga pokonania schodów.

Muzeum Kromerówka wejście od ul Kromera- wejście wymaga pokonanie schodków. Wejście na ekspozycje wymaga pokonania schodów.

Muzeum Turma, wejście od ul Rynek wymaga pokonania wysokiego progu. Wejście na ekspozycje wymaga pokonanie schodków, podłoga nierówna(kocie łby).

Muzeum baszta kowalska, wejście od Placu Kromera. Wejście na ekspozycję wymaga pokonanie dużej ilości schodów, podobnie zwiedzanie ekspozycji.

Dla osób na wózkach dostęp ewentualnie do parteru Kromerówki i parteru Domu z basztą.

W budynkach nie ma windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynki nie posiadają platform, pochylni ani pętli indukcyjnych.

Muzeum nie posiada parkingu dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Muzeum nie posiada tłumacza języka migowego na miejscu ani online.